• Pametno - Ogranak Velika Gorica

Elizabeta Stipetić

Privremena pročelnica - Upravni odjel za lokalnu samoupravu

Elizabeta Stipetić

Opis i funkcija odjela:

 • obavlja stručne, normativno-pravne, administrativne i pomoćno-tehničke poslove za potrebe Gradonačelnika i upravnih tijela Grada;
 • po ovlaštenju Gradonačelnika usmjerava i koordinira rad upravnih tijela Grada te usklađuje njihovo djelovanje s programom Gradonačelnika;
 • koordinira organizaciju gradskih manifestacija;
 • organizira suradnju Grada s tijelima državne uprave, drugim jedinicama lokalne i područne samouprave, ustanovama i udrugama u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu;
 • obavlja stručne, organizacijske i tehničke poslove protokola i odnosa s javnošću;
 • zastupa Grad pred pravosudnim tijelima i upravlja gradskom imovinom;
 • obavlja poslove koji se odnose na provođenje postupaka javne nabave;
 • obavlja poslove od značaja za ostvarivanje prava i obveza službenika i namještenika upravnih tijela Grada i dužnosnika Grada;
 • obavlja poslove u svezi zaštite na radu, zaštite osoba i imovine, održavanja objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja, čišćenja radnih prostorija i okoliša potrebnih za rad gradske uprave te poslove u svezi korištenja i održavanja službenih automobila, i druge poslove od značenja za rad tijela Grada i upravnih tijela;
 • brine o uredskom poslovanju, arhiviranju, pripremi i otpremi pošte;
 • brine o informatičkoj infrastrukturi, izradi i održavanju aplikativnog softvera.

Komentar